ENERGIE: OP WELKE STEUNMAATREGELEN HEB JE RECHT?

Een hele reeks premies worden automatisch toegekend of kan je via de FOD Economie aanvragen. Een overzicht. 

Het federale basispakket energie 2022
Het basispakket energie is een premie die wordt toegekend aan elk huishouden dat op 30 september 2022 een lopend contract had voor elektriciteit en/of gas of huishoudens die een collectieve installatie voor gas hadden op die datum. Een collectieve installatie voor gas kan je bijvoorbeeld hebben bij een herenhuis met verschillende huishoudens die er gedomicilieerd zijn met slechts 1 gasinstallatie/-contract.

Het moet gaan om een contract bestemd voor huishoudelijk gebruik. Contracten voor commerciële of professionele activiteiten komen dus, net zoals bij de eerdere verwarmingspremie van € 100, niet in aanmerking.

De premie geldt voor alle variabele contracten. Heb je een vast contract, dan krijg je de premie enkel als dat contract werd afgesloten of hernieuwd na 30 september 2021. Huishoudens die het sociaal tarief genieten op 30 september 2022 hebben geen recht op het basispakket.

Het gaat om een éénmalige en forfaitaire premie. Dat wil zeggen dat je één vast bedrag ontvangt als je een contract hebt voor elektriciteit en/of gas. Je krijgt € 122 voor elektriciteit en € 270 voor gas. Die premies zijn de waarde van het basispakket voor twee maanden, namelijk november en december 2022.

Je krijgt het basispakket in de overgrote meerderheid van de gevallen automatisch. Dat gebeurt door een vermindering van je voorschot- of afrekeningsfactuur of door een storting op je rekeningnummer. Daarbij staat steeds de vermelding “Federaal basispakket elektriciteit 2022” of “Federaal basispakket gas 2022”.

De verrekening via de energiefactuur gebeurt vóór 1 januari 2023.

Wat als je de premie niet automatisch krijgt?
In sommige gevallen is het mogelijk dat je de premie niet automatisch krijgt. Dat komt bijvoorbeeld omdat de klantgegevens bij de leverancier of distributienetbeheerder (DNB) niet overeenkomen met de gegevens in het Rijksregister. Of bijvoorbeeld door verschillende schrijfwijzen van naam en/of adres, het gebruik van roepnamen of een EAN-code op een ander adres dan de woonplaats.

In dat geval kan je vanaf 23 januari 2023 een schriftelijke of elektronische aanvraag indienen bij de FOD Economie.

Kijk nu alvast na of de gegevens van je elektriciteitscontract overeenstemmen met jouw gegevens in het Rijksregister (het gebruik van je officiële naam en het correcte adres). Dat verhoogt de kans dat je de premie automatisch ontvangt.

De federale regering kondigde al aan dat er een tweede basispakket wordt toegekend voor de maanden januari, februari en maart 2023. Hoe die toekenning concreet zal gebeuren, moet nog wettelijk vastgelegd worden, maar vermoedelijk gebeurt dat op een gelijkaardige manier als het eerste basispakket.

En wat met de bestaande premies?
Naast de nieuwe energiemaatregelen zijn er twee andere bestaande premies die je kan aanvragen als je er recht op hebt: de verwarmingspremie en stookoliecheque.

De verwarmingspremie van € 100 is van toepassing voor elk huishouden dat op 31 maart 2022 een contract voor elektriciteit had voor zijn woonplaats. Heel wat huishoudens kregen die premie al automatisch. Dat gebeurde door een vermindering van je voorschot- of afrekeningsfactuur of door een storting op je rekeningnummer. Kreeg je de premie niet, dan kan je een aanvraag indienen. Doe dat snel want 14 dagen na de publicatie van de wet loopt de termijn voor het indienen van een aanvraag af (vermoedelijk is dit half november). Hoe je de verwarmingspremie van € 100 aanvraagt, lees je op de website van FOD Economie.

Daarnaast heb je de stookoliecheque. Elk huishouden aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage éénmaal aanvragen ongeacht het aantal leveringen dat je kreeg. De regering besliste om die toelage van € 225 te verhogen naar € 300 netto. Je kan de stookoliecheque aanvragen tot en met 30 april 2023. Deed je al een aanvraag voor € 225, dan krijg je de resterende € 75 nog automatisch gestort. Je hoeft daarvoor geen bijkomende stappen te ondernemen.

Het sociaal tarief voor energie, dat is een goedkoper tarief voor elektriciteit en aardgas, werd in 2021 al uitgebreid. Ook mensen die een verhoogde tegemoetkoming ontvangen, hebben tot en met 31 maart 2023 recht op het sociaal tarief voor hun elektriciteit en/of aardgas. In de meeste gevallen krijg je het sociaal tarief automatisch. Je kan op onze website nagaan of je recht hebt op het sociaal tarief en of je het automatisch krijgt.

Tenslotte zijn er een aantal andere maatregelen die de federale regering nam om het hoofd te bieden aan de stijgende energieprijzen, zowel voor de energieconsument als voor bedrijven. Een overzicht van die energiemaatregelen vind je op de website van FOD Economie.

De regering kondigde ook een premie voor pellets aan. Het wettelijke kader hiervoor is momenteel in opmaak. Het is dus nog niet mogelijk om meer informatie over deze premie te geven.

BRON: FOD ECONOMIE