AARDGAS- EN/OF ELEKTRICITEITSVOORZIENING BIJ VERHUIS

Als je verhuist, verhuist jouw energiecontract met je mee. Je moet wel jouw energieleverancier zo snel mogelijk op de hoogte brengen van je verhuis. Daarvoor kan je gebruik maken van het energieovernamedocument.

Bij een verhuis neem je jouw energiecontract mee naar je nieuw adres.

Als je verhuist, moet je zowel voor het oude als het nieuwe adres een energieovernamedocument invullen. Zowel voor het oude als voor het nieuwe adres moeten er 2 exemplaren opgemaakt worden: één voor de vertrekkende klant en één voor de overnemer.

Neem de meterstanden van je oude woning op samen met de nieuwe bewoner of met de verhuurder/eigenaar (indien er nog geen nieuwe bewoner is).

Vul samen twee energieovernamedocumenten in. Eén ervan is voor jezelf , het andere is voor de nieuwe bewoner of verhuurder/eigenaar.

Neem zo snel mogelijk contact op met jouw energieleverancier en bezorg hem het energieovernamedocument. De leverancier weet zo hoeveel er verbruikt werd en tot wanneer hij je nog moet factureren. Het enige wat je hierna nog zou mogen ontvangen met betrekking tot je vorige woning, is een slotfactuur.

Het is belangrijk om je verhuis zelf te melden bij je leverancier. Wanneer je dat overlaat aan bijvoorbeeld de nieuwe bewoner, eigenaar of het immokantoor en die laat na om de verhuis te melden, blijft de facturatie op jouw naam verder lopen. De verantwoordelijkheid van de verhuismelding ligt bij de vertrekkende bewoner.

In bepaalde situaties zal je geen energieovernamedocument kunnen invullen samen met de nieuwe bewoner of verhuurder/eigenaar (bijvoorbeeld door een geschil met de huisbaas). In dat geval kan je dit document eenzijdig invullen en neem je best foto’s van de elektriciteit- en aardgasmeters op de dag van verhuis met vermelding van de opnamedatum (bijvoorbeeld door een krant van die dag naast de meter te houden). Zo kan je toch jouw verhuis melden aan je leverancier zodat er een slotfactuur kan worden opgemaakt en er bewijs is van de meterstanden indien er in de toekomst discussie over ontstaat.

Het ondertekende document heeft juridische waarde. Als er later discussie over de meterstanden ontstaat, kan de leverancier dit document opvragen als bewijs van de overeengekomen meterstanden.

Neem ook bij je nieuwe woning de meterstanden op samen met de vorige bewoner of met de verhuurder/eigenaar (indien er geen vorige bewoner was).

Vul samen twee energieovernamedocumenten in. Eén ervan is voor jezelf,  het andere is voor de vorige bewoner of eigenaar. Idealiter stuurt de vorige bewoner zijn exemplaar naar zijn leverancier en wordt er zo een slotfactuur opgemaakt voor hem/haar.

Neem zo snel mogelijk contact op met jouw leverancier naar keuze om de levering op het nieuwe adres op te starten.

Wanneer je bij dezelfde leverancier blijft als diegene die op je vorige adres beleverde, neem je jouw energiecontract gewoon mee naar je nieuwe adres. Wanneer je voor een nieuwe leverancier kiest, geef dan duidelijk aan dat het om een verhuis gaat en niet zomaar om een leverancierswissel. In beide situaties kan je jouw energieovernamedocument bezorgen aan jouw leverancier.

Tip: Bruggelingen kunnen voor hulp bij het doorgeven van meterstanden (gas, elektriciteit, water) en vragen over meterstanden en energieverbruik terecht bij het energieloket van het OCMW Brugge.

Huis van de Bruggeling
Frank van Ackerpromenade 2 – 8000 Brugge
T 050 47 55 13
energieloket@ocmw-brugge.be