VAN 1 MAAND TOT LEVENSLANG

Bewaartermijnen, wie raakt hier (nog) wijs uit. We zetten alles op een rijtje. Waarom? Orde in je papieren bespaart je tijd en geld. 

Door alles goed bij te houden kan je bewijzen dat je een betaling hebt uitgevoerd of dat je van iemand nog geld tegoed hebt. Er zijn verschillende categorieën van documenten. Elk heeft een andere bewaartermijn. We overlopen de minimale bewaartermijnen. Langer bewaren mag uiteraard ook!

Verjaring van facturen

Na verloop van een wettelijk vastgelegde tijd kan de betaling van een factuur niet meer gevraagd worden, dit noemt men ook wel eens de verjaringstermijn. Twijfel je of een factuur – die over een periode van een hele tijd terug gaat – nog moet betalen? Informeer je goed! Let op: een schuldeiser kan een procedure starten waardoor de verjaringstermijn opnieuw start (= stuiting verjaringstermijn). De teller wordt met andere woorden op nul gezet.

Garantie

Volgens een Europese wet moet de consument twee jaar garantie krijgen op consumptiegoederen die hij aankoopt bij een professionele handelaar. Deze termijn kan worden herleid tot één jaar voor tweedehandsproducten. De Europese wet geldt in alle landen van de Europese Unie.

Bewaartermijnen

1 maand

 • Kasticket: om een gekocht artikel te ruilen heb je meestal je kasticket nodig. Terugbetaling wordt alleen aanvaard als je beschikt over het kasticket en dit binnen de 14 dagen – soms langer (zie kasticket) – na aankoop (buiten de koopjesperiode en niet bij speciale acties).
 • Oproepingsbrief van de verkiezingen.

omruilen


6 maanden

 • Betalingsbewijs van restaurant- en hotelrekening.

1 jaar

 • Transportfacturen.
 • Betalingsbewijzen van gerechtsdeurwaarderskosten.
 • Ontslagbrief.
 • Jaarlijks overzicht van groepsverzekering (verzekeringscontract afgesloten door de werkgever).
 • Bewijs van reiniging van je schoorsteen (dit attest is nodig voor de brandverzekering).

2 jaar

 • Betalingsbewijzen van ziekenhuisfacturen en andere medische kosten: arts, kinesist, apotheker, tandarts…
 • Aankoopfacturen en/of garantiebewijzen van elektrische toestellen en meubels.
  • Opgelet: Als er binnen de 6 maanden na levering van meubels een gebrek opduikt, dan wordt het gebrek geacht al van bij de levering te bestaan. Eens deze termijn verstreken is moet je als koper bewijzen dat het gebrek reeds bestond en de garantie dus geldt.
 • Facturen van een reisagentschap.
 • Persoonlijke documenten in verband met gezinsuitkeringen.
 • Persoonlijke documenten in verband met afhoudingen voor sociale zekerheid.

kasticket


3 jaar

 • Contracten, polissen en betalingsbewijzen van verzekeringspremies: brand-, familiale-, autoverzekering… (termijn gaat in vanaf de einddatum vermeld op de polis)
 • Kopie van opzeggingsbrief verzekeringsovereenkomst.
 • Strookje van post-assignatie waarmee je pensioen betaald wordt.
 • Dossier arbeidsongeval (3 jaar na de afhandeling ervan).

5 jaar

 • Bankdocumenten en rekeninguittreksels (let op: 10 jaar in plaats van 5 jaar indien ze gegevens bevatten die betrekking hebben op het aflossen van een schuld, zie verder).
 • Alles in verband met huur (contracten, betalingen, betalingsbewijs van de huurwaarborg, plaatsbeschrijving, opzeg, betalingsbewijs van eventuele schade… Termijn te rekenen vanaf einde huur).
 • Betalingsbewijzen met betrekking tot erelonen en onkostennota’s van notarissen en advocaten.
 • Kwitanties (bewijs dat de schuld voldaan is) van hypothecaire leningen of kredieten.
 • Facturen en betalingsbewijzen van nutsvoorzieningen: gas, elektriciteit, water, telefoon, gsm, internet en televisie.
 • Betalingsbewijzen van allerlei ontvangen uitkeringen: loon, werkloosheid, ziektevergoeding, vakantiegeld, pensioen, kinderbijslag, onderhoudsgeld, eventueel andere uitkeringen.

facturen


7 jaar

 • Alles in verband met de inkomstenbelasting (personenbelasting):
  • Kopie belastingaangifte.
  • Kopie van het aanslagbiljet.
  • Kopie van alle bewijsstukken van kosten die je in mindering brengt.
 • Betalingsbewijzen van alle belastingen en taksen die je ontvangt van de overheid.

10 jaar

 • Facturen en contracten in verband met bouwen en verbouwen.
 • Leningsovereenkomsten en betalingsbewijzen (termijn begint te lopen vanaf de betaling van de laatste schijf).
 • Kredietovereenkomsten en betalingsbewijzen (termijn begint te lopen vanaf de betaling van de laatste schijf).
 • Documenten die betrekking hebben met de bouw van een woning of renovatiewerken aan de woning.
 • Medische schadedossiers (termijn begint te lopen na het stopzetten van de laatste schadevergoeding).
 • Inkomstenbewijzen van niet-belastbare uitkeringen.

Tot aan je pensioen

 • Jaarlijkse loonfiches.
 • Gegevens in verband met pensioenberekening.

Levenslang

 • Geboorte-, adoptie- of erkenningsakten.
 • Diploma’s.
 • Medische documenten: bloedgroepkaart, vaccinatiekaart.
 • Rijbewijs.
 • Documenten in verband met huwelijk, samenwoning (wettelijk of feitelijk), echtscheiding of samenlevingscontract.
 • Arbeidscontracten.
 • Notariële akten.
 • Testamenten en andere documenten met betrekking tot nalatenschap (bijvoorbeeld aangifte successierechten).
 • Schenkingsakten.

bloedgroepkaart


Andere termijnen

 • Overeenkomst voor een levensverzekering: tot de begunstigden uitbetaald zijn.
 • Basisakte van een (mede)eigendom: zolang je (mede)eigenaar blijft.
 • Aankoopfactuur en boorddocumenten van je wagen/moto: zolang je eigenaar bent.